Over de LVVP

Richtlijn ggz en corona

Laatste update: 1-12-2021

 

Versie 17 richtlijn ggz & corona: richtlijn aangescherpt per 30 november 2021

De Rijksoverheid heeft het beleid ter voorkoming van corona aangescherpt. Dat heeft ook consequenties voor de manier waarop de zorg in de ggz wordt georganiseerd. De Richtlijn GGZ en corona is daarom aangepast (versie 17). Een deel van de aanpassingen gaat om het opnieuw invoeren van 1,5-meter beleid en gebruik van mondkapjes. De richtlijn grijpt daarvoor terug op eerdere versies van de richtlijn.

In paragraaf 2.5 Voorkomen van besmetting is de tekst conform het overheidsbeleid gewijzigd in het volgende:

Deze richtlijn volgt de regels en voorschriften van de overheid. Dat betekent dat ten aanzien van de mondkapjes en het houden van de 1,5 meter afstand per 24 november 2021 de volgende regels gelden:

 • De hulpverlener probeert de 1,5 meter regel te handhaven.
 • De hulpverlener en de patiënt dragen een mondkapje wanneer de 1,5 meter niet is te handhaven en het nabije, intensieve, contact langer duurt dan een kort moment.

Het is aan de hulpverlener om de situatie te beoordelen en op geleide daarvan een besluit over het gebruik van een mondkapje te nemen.

Organisaties kunnen medewerkers, patiënten en bezoekers verplichten een mond-neus-masker te dragen.

In paragraaf 2.5.1 Polikliniekbezoek, vrijgevestigde praktijk en behandeling zijn opnieuw voorwaarden opgenomen voor de grootte van de ruimte voor groepsbehandelingen. De tekst luidt nu:

Groepsbehandelingen en dagactiviteiten zijn mogelijk onder de voorwaarde dat er met groepen gewerkt wordt die niet groter zijn dan de ruimte toelaat. Bij beperkte faciliteiten voor het organiseren van groepen, moet een goede afweging gemaakt worden voor welke patiëntengroepen een groepsbehandeling of dagactiviteitenaanbod kan worden aangeboden. De coronaregel, minimaal 1,5 meter afstand tussen de in de ruimte aanwezige personen, is hiervoor bepalend.

Daarnaast zijn er nog aanpassingen gedaan in de aanbevelingen voor testbeleid, voor bezoek van opgenomen patiënten met corona en het weggooien van mondkapjes na gebruik. Klik hier het nieuwsbericht.

 

Versie 11 richtlijn ggz & corona: mondneusmaskers

Op 4 februari is de 11de versie van de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd. Aanpassingen waren nodig, want het RIVM heeft haar LCI-richtlijn COVID-19 geactualiseerd. Het gaat om twee wijzigingen:

 1. De eerste wijziging gaat over het vervallen van de tijdsduur van 15 minuten als norm voor het preventief gebruik van mondneusmasker bij zorgcontacten. In eerdere versies van de standaard was de aanbeveling dat hulpverleners persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken als een bezoek langer dan 15 minuten duurt. Die tijdsnorm is nu vervallen; aanbeveling is dat hulpverleners direct beschermingsmiddelen gebruiken. NB: de regels over afstand houden (1,5 meter) blijven hetzelfde.
 2. De tweede wijziging is de toevoeging is dat het gebruik van FFP2-maskers ook overwogen kan worden in situaties waarbij ingeschat wordt dat er een verhoogd risico op vrijkomen van zeer kleine druppeltjes is, zoals bij langdurige blootstelling op een korte afstand aan een COVID-19 positieve/verdachte patiënt.

De wijzingen zijn doorgevoerd in deze paragrafen:

 

Avondklok & virusmutaties: aanpassing richtlijn ggz & corona (versie 10)

 • De tiende versie van de richtlijn ggz & corona bevat nu een paragraaf over de avondklok. De richtlijn adviseert om, gezien de avondklok, zo terughoudend mogelijk te zijn met het verlenen van zorg na 21.00 uur (vanaf 31 maart 22.00 uur). Plan bijvoorbeeld zo min mogelijk afspraken in na 20.00 uur (vanaf 31 maart: 21.00 uur). Is er dringend zorg nodig, of sprake van een noodsituatie, dan kan die zorg natuurlijk worden verleend. Om naar buiten te mogen moet je (behalve bij nood) een verklaring hebben. Patiënt en zorgprofessional hebben allebei een eigen verklaring nodig, de zorgprofessional moet ook een werkgeversverklaring hebben.
 • Ook is er in de vernieuwde richtlijn extra aandacht voor mantelzorg ten tijde van corona. In de paragraaf Psychische zorg bij corona is de tekst over de mantelzorgverleningscheck geactualiseerd met correcte verwijzingen naar relevante richtlijnen en naar de mantelzorgverleningscheck. Mantelzorg kan doorgaan, mits uiteraard onder de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen en beperken van contacten met anderen. Op de site van de Rijksoverheid vind je hier meer informatie over. Of neem contact op met de Mantelzorglijn (030 – 760 60 55 of mantelzorglijn@mantelzorg.nl).
 • Ben je gevaccineerd? Blijf dan nog wel de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Het RIVM adviseert daarover het volgende: vooralsnog heeft de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers geen consequenties voor inzet en testbeleid of gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De vaccinatie biedt namelijk geen 100% bescherming en we weten ook nog niet hoe lang de vaccinatie beschermt en of gevaccineerde ook geen virus meer kan overdragen. Daarom wordt het zekere voor het onzekere genomen en blijft het bestaande test- , inzet- en PBM-beleid in principe gehandhaafd. NB: de tekst van de richtlijn is op dit onderwerp niet gewijzigd.
 • De Britse variant van het coronavirus leidt nog niet tot aanpassing van richtlijn.Het aantal mensen die met de Britse variant van het coronavirus zijn besmet, neemt toe. En ook de Zuid-Afrikaanse variant is in Nederland geconstateerd. Mogelijk doen ook andere gemuteerde versies hun intrede in Nederland. De ontwikkelingen zijn op dit moment geen reden om de richtlijn aan te passen. Wij volgen hierin het beleid van het RIVM.
  De LVVP krijgt veel vragen over groepsbehandeling, maar de richtlijn is op dit punt ongewijzigd: groepsbehandeling is dus nog steeds mogelijk, mits iedereen zich houdt aan alle geldende RIVM-maatregelen waaronder minimaal anderhalve meter afstand van groepsleden tot elkaar.

 

Versie 9 richtlijn ggz en corona: kleine wijziging over inzet zwangere (zorg)professional

De richtlijn ggz en corona is onlangs op één onderdeel gewijzigd. In de paragraaf Verantwoord inzetten van (zorg)professionals zijn de aanbevelingen over de inzet van zwangere professionals aangepast. De aanbeveling sluit nu aan bij de richtlijnen van het RIVM, en luidt:

Zwangere professionals mogen tot de 28ste week van de zwangerschap werken in de directe patiëntenzorg van met corona besmette patiënten. Na de 28ste week wordt afgeraden de zwangere in te zetten bij corona vanwege de hogere kans op complicaties bij besmetting.
FAQ over gebruik van mondkapjes

De Rijksoverheid heeft een FAQ over het gebruik van mondkapjes in de ggz en andere zorgsectoren zoals de gehandicaptenzorg. De informatie is in lijn met richtlijnen zoals je die ook kan vinden in de paragraaf Voorkomen van besmetting van de richtlijn ggz en corona.

 

Achtste versie richtlijn ggz en corona gepubliceerd

Op 28 oktober 2020, heeft de geestelijke gezondheidszorg een geactualiseerde versie van de richtlijn ggz en corona uitgebracht (versie 8). De wijzigingen gaan over ventilatie, het gebruik van mondkapjes en (niet) thuiswerken.

Alle wijzigingen kunt u nalezen in dit artikel.

 

Zevende versie richtlijn ggz en corona gepubliceerd

De geestelijke gezondheidszorg heeft de 7de versie van de specifieke richtlijn GGZ en Corona op 2 oktober 2020 gepubliceerd. In de richtlijn zijn wijzigingen doorgevoerd in de paragraaf Voorkomen van besmetting en in de paragraaf Verantwoord inzetten van (zorg-)professionals.

1. Wat schrijft de richtlijn voor over het gebruik van mondneusmaskers?
Aan de paragraaf Voorkomen van een besmetting is een inleiding toegevoegd over het gebruik van mondneusmaskers:

“Het bestuur van een instelling of een vrijgevestigde behandelaar heeft de mogelijkheid medewerkers, patiënten en bezoekers te verplichten een mondneusmasker te dragen in de gebouwen van de instelling en omgevingen waar het houden van de 1,5 meter afstand niet goed mogelijk is. Patiënten en bezoekers kunnen daarvoor een eigen masker gebruiken. Waar nodig verstrekt de instelling een chirurgisch mondmasker.
Bovenstaande geldt ook voor de ambulante thuiszorg. De hulpverlener kan, bij twijfel over het besmettingsrisico, de professionele inschatting maken om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen.”

2. Wat beveelt de richtlijn aan over testen en quarantaine?
In de paragraaf Verantwoord inzetten van (zorg-)professionals lees je alles over wanneer en wie testen, wanneer in quarantaine en hoe om te gaan met verkoudheid. De richtlijn volgt daarbij uiteraard het testbeleid van het RIVM. De drie wijzigingen in deze paragraaf zijn:

 • Bij klachten als niezen, hoesten, benauwdheid en/of koorts moet de (zorg-)professoinal getest worden. Als medewerker in de direct patiëntgebonden zorg of behandeling heeft de medewerker voorrang bij het aanvragen van een test bij de GGD.
 • Wanneer een (zorg-)professional negatief test maar wel verkoudheidsverschijnselen heeft, wordt geadviseerd te werken met een mondneusmasker. Zo worden anderen niet besmet met het verkoudheidsvirus.
 • Wanneer een (zorg-)professional terugkomt uit een risicogebied, of wanneer diegen via de Corona-app de melding heeft gehad dat deze langdurig in contact is geweest met een besmette ander, moet deze 10 dagen in quarantaine gaan. Bij het ontstaan van corona-gerelateerde klachten moet de (zorg-)professional zich laten testen. In uitzonderingssituaties waarin een ernstig personeelstekort dreigt, mag de (zorg-)professional in overleg met de GGD en bedrijfsarts wel werken maar moet dat dan doen met gebruik van PBM.

3. Hebben de aangescherpte maatregelen invloed op de groepsgrootte bij groepsbehandelingen?
Als de ruimte voor groepsbehandeling groot genoeg is om 1,5 meter afstand te kunnen houden, is er geen reden om op grond van de aangescherpte maatregelen groepsbehandelingen af te bouwen. Deze opvatting wordt gedeeld door VWS. De tekst van de richtlijn is op dit punt dan ook niet aangepast.

In het algemeen geldt: groepsbehandelingen en dagactiviteiten zijn mogelijk onder de voorwaarde dat er met groepen gewerkt wordt die niet groter zijn dan de ruimte toelaat. Bij beperkte faciliteiten voor het organiseren van groepen, moet een goede afweging gemaakt worden voor welke patiëntengroepen een groepsbehandeling of dagactiviteitenaanbod kan worden aangeboden. De coronaregel, minimaal 1,5 meter afstand tussen de in de ruimte aanwezige personen, is hiervoor bepalend. In de paragraaf Polikliniekbezoek, vrijgevestigde praktijk en behandeling vind je overige aanbevelingen voor de organisatie van groepsbehandelingen.

4. Hebben de aangescherpte maatregelen van het kabinet impact op face to face contacten?
Er zijn binnen het huidig kabinetsbeleid geen aanpassingen nodig in de organisatie van face to face contacten in de behandelingen. Een behandeling kan face-to-face plaatsvinden. De behandelaar streeft hierin samen met de patiënt en zijn naasten te komen tot maatwerk in de best passende vorm. Uiteraard nemen beiden de RIVM-richtlijnen in acht, en het kan alleen mits instellingen de veiligheid van medewerkers en patiënten voldoende kunnen waarborgen.
De tekst van de richtlijn is op dit punt niet aangepast. 

De hieronder genoemde infographic blijft actueel. 

Infographic over de keuze digitaal of face-to-face behandelen

Nu gratis te bestellen: de poster ‘Samen beslissen hoe jouw behandeling verder gaat in tijden van corona’

Ook in deze lastige tijden is het belangrijk dat de patiënt de behandeling krijgt die nodig is. De richtlijn ggz en corona adviseert dat behandelaar en patiënt samen beslissen wat het beste past. Dit kan betekenen dat de behandeling face-to-face blijft plaatsvinden of op een digitale manier doorgaat. Om samen die keus te kunnen maken is het belangrijk dat u weet wat dit betekent voor de behandelingen die u geeft. Speciaal daarvoor is een infographic ontwikkeld op basis van de richtlijn ggz en corona.

U kunt deze afbeelding makkelijk downloaden via de richtlijn op GGZ Standaarden. Of bestel direct kosteloos de A2 poster, bijvoorbeeld voor in de wachtkamer of bij de ingang. Stuur voor de poster een mail met uw adresgegevens en het gewenste aantal naar secretariaat@akwaggz.nl.

Zesde versie richtlijn ‘ggz en corona’ gepubliceerd

Heeft u vragen over de richtlijn? Mail deze dan naar beleidsmedewerker Annemarie van der Meer, via a.vandermeer@lvvp.info.

Op 9 juni 2020 is de zesde en voorlopig laatste versie van de richtlijn ggz en corona gepubliceerd. Op verzoek van de LVVP is in deze versie een checklist toegevoegd van vragen die u kunt stellen om te kunnen bepalen of een afspraak face-to-face kan doorgaan. Wat de wijzigingen in deze versie zijn, kunt u hier lezen.

De LVVP schrijft actief mee aan deze richtlijn. De richtlijn is gebaseerd op de RIVM-richtlijnen en goedgekeurd door het RIVM. Deze richtlijn is specifiek geschreven voor de ggz, voor zowel instellingen als vrijgevestigden die volwassen ggz en of jeugd-ggz bieden. De LVVP werkt nadrukkelijk met deze richtlijn, die is goedgekeurd door het RIVM, en distantieert zich van andere in omloop zijnde schema’s.

Voor vrijgevestigden is het onderdeel over groepsbehandeling van belang: waar versie 3 van de richtlijn zich nog beperkte tot groepsbehandelingen voor kwetsbare groepen geeft versie 4 de voorwaarden waaronder groepsbehandelingen in het algemeen kunnen worden opgestart. Zo mag de groep niet groter zijn dan de ruimte toe laat, moet men 1,5 m afstand houden en geen ziekteverschijnselen hebben. Zie verder hieronder bij het kopje ‘Groepsbehandeling’.

Voor vrijgevestigden is vooral paragraaf 5.2 van de richtlijn van belang: Polikliniekbezoek, vrijgevestigde praktijk en behandeling (scroll door naar de tweede subkop). Hieronder lichten we enkele onderdelen toe.

Face-to-face of digitaal: face-to-face kan, met inachtneming RIVM-richtlijnen

De tekst over de keuze voor behandeling face-to-face of digitaal is niet gewijzigd en blijft als volgt:

In deze tijd met de risico’s op besmetting en het streven die zoveel als mogelijk te voorkomen moeten behandelaars een afweging maken in de vorm waarin zij hun behandeling aanbieden. Voorop moet staan dat patiënten de behandeling krijgen die zij nodig hebben, ook in deze lastige omstandigheden. De behandelaar streeft hierin samen met de patiënt en zijn naasten te komen tot maatwerk in de best passende vorm. Dit betekent dat een behandeling face-to-face kan plaats vinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits instellingen de veiligheid van medewerkers en patiënten voldoende kunnen waarborgen. Wanneer de fysieke kwetsbaarheid van de patiënt, mede-patiënten of de (persoonlijke situatie van de) zorgverlener zelf daartoe aanleiding geven, kan face-to-face behandeling vervangen worden door beeldbellen of een andere vorm van digitale behandeling.

De aanpassing van de wijze van behandelen wordt door de regiebehandelaar, in overleg met de (mede)behandelaar en (mede)behandelaren bepaald. Het face-to-face contact met de patiënt wordt door één behandelaar onderhouden. Bij het face-to-face-contact is het toepassen van de regels ter voorkoming van besmetting belangrijk. Stem indien nodig telkens af of het face-to-face contact die dag kan doorgaan. Blijf samen met de patiënt de gezondheidstoestand proactief monitoren en volg deze algemene richtlijnen:

 • aandacht voor handhygiëne (wassen, desinfectie);
 • geen handen schudden
 • 1,5 meter afstand houden;
 • geen afspraak wanneer de patiënt hoest, niest of koorts heeft;
 • de patiënt komt alleen op de poli/afspraak, of zo nodig met een naastbetrokkene.

 

Groepsbehandeling

De tekst in de richtlijn is als volgt:

Groepsbehandelingen kunnen weer worden opgestart onder de voorwaarde dat er met groepen gewerkt wordt die niet groter zijn dan de ruimte toelaat. Bij beperkte faciliteiten voor het organiseren van groepen, moet een goede afweging gemaakt worden voor welke patiëntengroepen als eerste weer een groepsbehandeling moet worden opgestart. De Coronaregel, minimaal 1,5 meter afstand tussen de deelnemers en behandelaars onderling, is hiervoor bepalend. Aanvullende voorwaarde is dat deelnemers geen ziekteverschijnselen hebben, voorafgaand aan de groepsbijeenkomst kan dit worden getest. Ter overweging zijn:

 • de mogelijkheid tot wassen van handen en/of gebruik van aanwezige handalcohol;
 • gescheiden in- en uitgang bij meerdere groepen;
 • koffieautomaten zijn uitgeschakeld of worden door één persoon bediend en extra gereinigd na gebruik;
 • in geval van gebruik liften één persoon per keer.

Indien de ruimte niet volstaat, kan overwogen worden om de groep te splitsen. Als dat niet mogelijk is moet groepsbehandeling via beeldbellen plaatsvinden.

Geen medische hulpmiddelen nodig

De richtlijn ggz en corona geeft aan in welke gevallen hulpmiddelen zoals een medisch mondkapje nodig zijn. Bijvoorbeeld bij een bezoek aan huis aan een patiënt (of huisgenoot van de patiënt) die symptomen van corona heeft, of wanneer bij een patiënt met symptomen sprake is van crisisdienst, spoed, Intensive Home Treatment, acute opname, et cetera.

Voor de zorg die onze leden bieden, zijn geen medische hulpmiddelen noodzakelijk dan wel beschikbaar. Uiteraard gelden wel de RIVM-richtlijnen zoals geen handen geven, 1,5 meter afstand, hygiëne betrachten, et cetera. Ook dit staat verwoord in de richtlijn.

Wilt u een niet-medisch mondkapje dragen, dan kunt u dit eventueel zelf maken. Op de website van de Rijksoverheid staat een voorbeeldinstructie.

Bespreek de thuissituatie bij al uw patiënten

In de nieuwe versie is ook het advies opgenomen om bij al uw patiënten te vragen naar de thuissituatie, omdat de impact van de coronamaatregelen op de thuissituatie groot kan zijn, zeker bij kwetsbare gezinnen. De tekst hierover vindt u in dit onderdeel van de richtlijn, onder het kopje ‘Bespreek de thuissituatie bij al uw patiënten’.

Lees ook de informatie op de pagina Behandelen in coronatijd.

Beroepsgeheim

Indien er sprake is van een vermoeden dat een patiënt is besmet met het coronavirus is het van belang om dit met de cliënt te bespreken en, indien nodig, hem of haar (in geval van ambulante behandeling) te vragen contact op te nemen met de huisarts.

Er zijn situaties waarin de ggz-professional zijn beroepsgeheim mag, moet en kan doorbreken. De bestaande wetgeving biedt mogelijkheden om de zwijgplicht te doorbreken. Zie hiervoor de toelichting in de richtlijn.

Recent nieuws

LVVP-contractenoverzicht 2023 versie 2 wordt op 6 oktober gepubliceerd

In deze versie vindt u de contracten van Caresq, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis.

Lees meer

GEZOCHT: testers voor het digitaliseren van het portfolio

Om ervoor te zorgen dat het digitaal portfolio straks voor iedereen eenvoudig te gebruiken is, zijn we op zoek

Lees meer

Save the date: algemene ledenvergadering (online) op 30 november 2022

Hiermee komen we de leden tegemoet die verder weg wonen en die toch graag willen aanhaken.

Lees meer