Over de LVVP

Corona: werken met kinderen en jeugd

Laatste update: 12-01-23

Inmiddels zijn er nieuwe varianten van het virus en er zijn nieuwe ontwikkelingen op coronagebied. De informatie op deze pagina laten we echter voorlopig even staan bij wijze van naslagwerk.

 

Op deze pagina treft u informatie aan die specifiek bedoeld is voor vrijgevestigden die kind & jeugd ggz bieden, vallend onder de Jeugdwet. De informatie op deze pagina is aanvullend op de informatie die wij al publiceerden op de overige pagina’s.

 

Poster coronaproof werken

Lonneke Goedman, LVVP-lid, heeft een poster gemaakt voor haar eigen (k&j) praktijk over coronaproof werken. Ze stelt deze graag ter beschikking aan andere leden om op te hangen in de praktijk. Download hier de poster.

Kabinet en VNG: financiële zekerheid voor zorgaanbieders

VWS en VNG hebben op 25 maart 2020 afspraken gemaakt over de continuïteit van de hulp en de extra uitgaven als gevolg van de corona-crisis. De VNG schrijft: “Het Rijk en VNG zien dat professionals kijken naar alternatieve vormen om inwoners te ondersteunen, indien de beperkingen die het RIVM heeft geadviseerd de reguliere werkwijze in de weg staat. Deze uiterste inspanning moedigen we ten zeerste aan, maar kunnen we enkel vragen wanneer we zorgaanbieders maximaal comfort bieden met betrekking tot de financiële gevolgen van de pandemie, zodat professionals kunnen doen wat nodig is. Gevolgen enerzijds doordat zorgaanbieders met hogere en andere kosten worden geconfronteerd, anderzijds omdat vormen van zorg geen doorgang kunnen vinden.”

Het Rijk doet daarom, in afstemming met de VNG, een zeer dringend beroep op gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020.

Nadere afspraken over compensatiemogelijkheden

Voor de zomer gaan Rijk en gemeenten in gesprek over de compensatiemogelijkheden van de effecten die optreden na afloop van de coronacrisis. Dan gaat het om de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg. Hierbij wordt ook rekening gehouden met wat onder de gebruikelijke omzet kan worden gerealiseerd.
Op korte termijn zullen afspraken worden gemaakt over de wijze waarop het Rijk deze meerkosten, voorvloeiend uit de adviezen van het RIVM, compenseert aan gemeenten.

Over de wijze waarop gemeenten en aanbieders financiering tot initieel 1 juni 2020 vorm kunnen geven zullen handreikingen komen.

In de ledenbrief van de VNG van 3 april 2020 staat op welke wijze al gewerkt wordt aan de nadere uitwerking. Er zijn vijf themagroepen gevormd over 1. Meerkosten, 2. Doorfinanciering/bekostiging; 3. Rechtmatigheid; 4. Gevolgen corona voor PGB; 5. Financiële effecten en compensatie na corona.

Als u gebruik maakt van de financiële ondersteuningsregelingen van gemeenten, adviseren wij u de vereisten van de betreffende gemeenten goed door te nemen. Daar waar gevraagd wordt om bij te houden wat de wijzigingen zijn voor wat betreft uitval van zorg, andere vormen van zorg, of extra kosten, adviseren wij u om dit ook op adequate wijze te registreren. Op die manier kan administratieve rompslomp tijdens eventuele accountantscontroles voorkomen worden. Wij weten dat in ieder geval de gemeenten die vallen onder de H10 en Amsterdam de volgende voorwaarden stellen voor financiële ondersteuningsmaatregelen:

De jeugdhulpaanbieder registreert per jeugdige afwijkingen van de overeengekomen werkwijze of jeugdhulp en vermeldt daarbij waarom deze aan de coronacrisis zijn toe te rekenen. Als de jeugdhulpaanbieder declaraties indient op code CORON voegt jeugdhulpaanbieder een korte beschrijving van de verleende jeugdhulp toe. H10 Inkoopbureau stelt hiervoor een eenvoudig format beschikbaar.’ (Het addendum, het format en de begeleidende brief vindt u hier).

‘Het goed bijhouden en onderbouwen van eventuele extra kosten ten tijde van de coronamaatregelen is nodig om richting het Rijk ten behoeve van compensatie te kunnen aangeven welke extra kosten er worden gemaakt. Uiteraard is de toezegging van het Rijk geen vrijbrief om extra kosten te maken; alleen als het echt nodig is om extra kosten te maken als gevolg van corona kunnen deze worden opgevoerd. Dat geldt ook wanneer extra kosten het gevolg zijn van het aanpassen van de dienstverlening (na afstemming met de gemeente) als gevolg van corona.’ (Bron: brief gemeente Amsterdam d.d. 27 maart 2020)

Regeling met gemeenten gaat voor op landelijke regelingen

In de kabinetsbrief van 17 maart roept het kabinet aanbieders die worden geconfronteerd met liquiditeits- en andere financiële problemen op daarover in overleg te treden met hun reguliere financiers: zorgverzekeraars (Zorgverzekeringswet), zorgkantoren (Wet langdurige zorg) en gemeenten (Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning), voordat zij een beroep hoeven te doen op het vangnet van Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Afspraken met de reguliere financier gaan voor op een beroep op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo, zie de website van de Rijksoverheid en de ledenbrief van de VNG).

Eerste handreiking over berichtenverkeer tijdens de coronacrisis

Er wordt door gemeenten en zorgaanbieders gezocht naar alternatieven om de continuïteit van zorg en ondersteuning zoveel mogelijk te kunnen waarborgen voor jeugdigen tijdens deze coronacrisis. Door de verschillende initiatieven, ontstaat er nu diversiteit in het gebruik van de iJw- en iWmo-berichten. Voor zorgaanbieders betekent dit veel extra uitzoekwerk en administratieve lasten. Gemeenten lopen het risico dat de stuur- en beleidsinformatie – die gebaseerd is op het berichtenverkeer – ‘vervuild’ raakt waardoor er bij de accountantscontrole mogelijk problemen ontstaan als de zorg wordt verantwoord. Daarom zijn er drie scenario’s uitgewerkt voor gebruik van het berichtenverkeer door het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Wij adviseren alle k&j-leden kennis te nemen van deze 3 scenario’s en uw praktijkvoering hier waar nodig en mogelijk op af te stemmen.

‘Wij blijven zo goed mogelijk hulp verlenen: juist nu!’

Dat zeggen de samenwerkende beroepsverenigingen Zorg voor de Jeugd in een gezamenlijk statement. ‘Kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties hebben tijdens deze coronacrisis harder dan ooit hulp nodig. Zeker nu plekken die normaal ondersteuning, afleiding of veiligheid kunnen bieden, zoals scholen, dagbesteding en opvangcentra, grotendeels dicht zijn. Wij als samenwerkende beroepsverenigingen in het jeugdveld werken nu met al onze hulpverleners onder moeilijke omstandigheden.’

‘Wij moeten rekening houden met de mentale en lichamelijke gezondheid van de jeugd, met die van ouders én onszelf. De maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tégen gaan maken het juist voor onze hulpverleners niet altijd gemakkelijk hun werk te doen. Als samenwerkende beroepsverenigingen zijn we daarom ontzettend trots op onze hulpverleners die er alles aan doen jeugdigen en gezinnen te blijven begeleiden en behandelen.’

De organisaties geven aan dat zij ernaar streven om de continuïteit van de zorg aan kinderen, jongeren en ouders te borgen. ‘In vele situaties is face-to-face contact mogelijk en nodig. Soms kiezen we met kinderen, jongeren en gezinnen voor telefonisch of online contact. We verrichten dit maatwerk binnen de RIVM-richtlijnen.’

Komt u knelpunten of dilemma’s tegen in het dagelijks werk? Dan kunt u dit melden bij LVVP-beleidsmedewerker Paulien Peters.

 

Kinderen in kwetsbare positie

Op vrijdag 20 maart jl. heeft het ministerie van OCW een Kamerbrief gepubliceerd over continuïteit basis- en voortgezet onderwijs na maatregelen tegen coronavirus.  Daarin wordt naast opvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep ingegaan op de positie van kinderen in een kwetsbare positie. In de brief wordt gesteld dat maatwerk op lokaal niveau nodig is om de ontwikkeling van deze kinderen te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat we geen kind vergeten, is met gemeenten en sectorraden afgesproken dat de gemeenten het initiatief nemen om te identificeren voor welke kinderen extra maatregelen getroffen moeten worden. Zij werken daarbij nauw samen met scholen, de scholen hebben immers goed in beeld welke kinderen extra zorg nodig hebben. Het is vervolgens ook aan de scholen om het initiatief te nemen om tot een oplossing op maat te komen, zo nodig in samenwerking met gemeente, scholen in de buurt, samenwerkingsverbanden en andere partijen. Er zijn inmiddels al een aantal gemeenten die opvang bieden voor kwetsbare kinderen en gezinnen, zoals Dordrecht, Zwolle en Nijmegen. Op de website VNG staat deze informatie over opvang kwetsbare kinderen.

Als u zich als vrijgevestigde professional ernstig zorgen maakt om de positie van een jeugdige patiënt van u, neem hierover dan contact op met het wijkteam, de gemeente of de hoofdaannemer. U kunt dan in overleg besluiten wat goede interventies voor de betreffende jeugdige zijn.

Werkkaarten ter ondersteuning KOPP KOV gezinnen in coronatijd

Deze coronacrisis vraagt om heel veel extra aanpassingsvermogen van alle gezinnen. Door een psychische aandoening en/of verslavingsproblemen van de ouder(s), maar ook door andere problematiek als financiële, relatie- of woonproblemen wordt dit aanpassingsvermogen beperkt. Hierdoor kan de uitdaging voor het gezin te groot zijn of worden. Om professionals, patiënten, kinderen, ouders en naasten te ondersteunen zijn er nu drie werkkaarten ontwikkeld met tips en handvatten hoe te handelen in deze coronatijd.
Deze werkkaarten zijn op 8 april 2020 gepubliceerd op ggzstandaarden.nl.

 

Lijst cruciale beroepen in het jeugdveld

De lijst van cruciale beroepen is voor o.a. hulpverleners in het jeugdveld niet heel duidelijk. Vrijgevestigde BIG-professionals die ggz bieden vallen vermoedelijk onder jeugdhulpmedewerkers. Wij hebben hierover navraag gedaan bij een apart gremium dat vanwege het coronavirus is ingesteld door minister De Jonge. Knelpunten of vraagstukken die kunnen ontstaan rondom jeugdhulp, waaronder jeugd-ggz, kunnen bij dit gremium worden gemeld. De LVVP is hierbij nauw betrokken, samen met de samenwerkende beroepsverenigingen, veldpartijen (waaronder onder andere de VNG, cliëntenorganisaties, Jeugdzorg Nederland, het NJi en de Associatie Wijkteams). Bekijk hier de veel gestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang.

Afwegingskader online consulten voor jeugdhulp

Er zijn verschillende signalen breed in de jeugdhulp dat ambulante behandelingen geschrapt worden en er beperkt online hulp wordt geboden. Een grote groep behandelaren in de jeugdhulp heeft moeite met het aanbieden van online (telefonisch of video) consulten aan kinderen, jongeren en of hun ouders. Daarom is een afwegingskader in de maak, deze wordt binnenkort beschikbaar gesteld.

Beleidsregels NZa ook van toepassing op Jeugdwet

De NZa heeft recentelijk besloten dat face to face consulten gelijkgeschaard worden qua financiering met online-consulten. Het is wenselijk dat gemeenten dit besluit van de NZa volgen voor de Jeugdwet. Wij houden dit punt scherp in de gaten.

Nadere afspraken VNG en Rijk over continuering financiering jeugdhulp

De VNG en het Rijk hebben recentelijk nadere afspraken gemaakt over de continuering van de financiering van zorg die geleverd wordt via de Jeugdwet (en de Wmo). Het gaat om compensatie voor meerkosten, tijdelijke omzetdaling, het bieden van andere hulp, effecten na afloop van corona en compensatie voor andere kosten. De VNG merkt dat gemeenten gehoor geven aan de oproep om zoveel als mogelijk de rekeningen te betalen. Dit voorkomt dat er financiële problemen ontstaan bij inwoners en professionals.

Deze afspraken tussen de VNG en het Rijk sluiten aan bij de afspraken die gemaakt zijn tussen het Rijk en zorgverzekeraars. De LVVP ondersteunt beide afspraken en gaat er vanuit dat zowel gemeenten als zorgverzekeraars ook vrijgevestigden steunen bij de continuering van de financiering van de geleverde of nog te leveren zorg. Ook bij de regeling van verzekeraars moet nog veel uitgewerkt worden. We moeten proefondervindelijk ervaren waar we tegen aan lopen. Het is niet anders. In tijden van crisis is niet alles meteen helder!

Heeft u vragen of ervaart u problemen met de genoemde regelingen? Neem dan contact op metPaulien Peters.

Nederlands Jeugdinstituut fungeert als knooppunt jeugdhulp rond het coronavirus

Aan het NJI is door VWS gevraagd om op hun site een speciaal dossier in te richten, zie: nji.nl/coronavirus. Informatie uit allerlei kanalen wordt via dit knooppunt publiek toegankelijk gemaakt met als doelgroepen ouders, kinderen en jongeren, professionals en gemeenten. De LVVP is hierbij ook betrokken. Onder het onderdeel ‘professionals’ vindt u bijvoorbeeld informatie over de impact van het coronavirus op omgangsregelingen voor kinderen van gescheiden ouders. De impact hiervan kunt u als behandelaar betrekken bij de behandeling. Het NJi biedt ook informatie over het coronavirus specifiek voor ouders, kinderen en jongeren. Wellicht kan de informatie van deze site ook behulpzaam zijn voor uw patiënten (of de ouders).

 

Veelgestelde vragen:

Psychodiagnostisch (test)onderzoek op afstand 

Biedt u vanwege de coronacrisis online psychodiagnostisch testonderzoek? Lees dan het standpunt van de Commissie Testaangelegenheden Nederland Cotan van het NIP via deze link https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/coronavirus/coronadossier-beroepsuitoefening-beroepsethiek/

Handreiking ‘Hoe praat je met kinderen over Corona?’ 
 
Door de uitbraak van het coronavirus zijn het spannende en onwerkelijke tijden. Leerlingen gaan niet naar school en we vermijden sociaal contact zoveel als mogelijk. Hoe leg je kinderen uit wat er aan de hand is? Hoe praat je met hen over de impact van het virus, bijvoorbeeld als zij angstig zijn of autisme hebben? En waar vinden professionals betrouwbare informatie en hulpmiddelen? Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie publiceert verschillende concrete adviezen voor hulpverleners, docenten en ouders ontwikkeld, waaronder de handreiking ‘Hoe praat je met kinderen over Corona?‘ . Ook vindt u er bijvoorbeeld specifieke informatie over autisme en Corona. 
U vindt al deze informatie via https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/praten-kinderen-coronavirus/ 

 

#nietjouwschuld

Voor sommige kinderen is het tijdens corona extra lastig om thuis te zijn. Bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen huis seksueel misbruik meemaken. Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld: ‘Ik wil deze kinderen laten weten dat ik achter ze sta door een speciale brief te delen. De brief is samengesteld door mensen die vroeger zelf als kind zijn misbruikt, en wordt voorgelezen door BN-ers. Met als belangrijkste boodschap #nietjouwschuld. Kijk op nietjouwschuld.nl‘.

 

Disclaimer
De LVVP doet haar uiterste best om u van de juiste informatie te voorzien en gaat hierbij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk. Daarbij zijn wij ook weer afhankelijk van anderen. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. De LVVP aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt, de toepassingen die u gebruikt en de manier waarop u die gebruikt.

Recent nieuws

Het webinar van 9 april over doelen stellen zit vol!

Gisterenavond zaten we al op meer dan 100 aanmeldingen en dus zit het webinar vol.

Lees meer

LVVP-congres 4 oktober 2024: keynote sprekers bekend!

Als keynote sprekers zullen optreden prof. dr. Maartje Schoorl en Jurrien Hamer, filosoof en jurist.

Lees meer

Toeslag psychodiagnostiek: wanneer kunt u deze nieuwe prestatie declareren?

Ook in setting 1 (vrijgevestigden, ambulant kwaliteitsstatuut sectie II) kan de toeslag worden gedeclareerd, m

Lees meer