Over de LVVP

Stappenplan praktijk opzetten

 

 1. Schrijf u allereerst in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en vraag een KvK-nummer aan (klik hier).
 2. Na uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel dient u zich als nieuwe zorgaanbieder aan te melden bij het CIBG (de overheidsdienst voor registers) op www.nieuwezorgaanbieders.nl. Dit geldt ook voor jeugd-ggzaanbieders.
 3. In de generalistische basis-ggz en in de gespecialiseerde ggz bent u verplicht prestaties digitaal te registreren, factureren en aan te leveren aan het dbc-informatiesysteem (DIS), ook als u geen contracten afsluit met zorgverzekeraars. U bent ook verplicht om te ROM’en. Schaf daarom een praktijksoftwareprogramma aan voor de generalistische basis-ggz en/of de gespecailiseerde ggz en een ROM-programma, of een combinatie van beide: zie het vergelijkende overzicht op Mijn LVVP.
 4. Belangrijk bij de beoordeling van een praktijksoftwarepakket zijn: gebruiksvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhouding, wijze van afrekenen: kosten op langere termijn, kwaliteit handleiding en helpdesk, installatie en implementatie, reputatie leverancier t.a.v. aanpassingen, gebruik ervaringsdeskundigen. Zie onderstaande demo’s voor een eerste indruk.
 5. Als ondernemer bent u verplicht een financiële administratie bij te houden. Vaak kan dat in het softwareprogramma van de praktijk. Over ieder boekjaar moet u belastingaangifte doen. Dat mag u zelf doen, maar meestal is het raadzaam hiervoor een boekhouder of accountant in de arm te nemen. Bespreek met hem/haar hoe u de financiële administratie het beste kunt inrichten. Doe dat vóór de start van de praktijk; hoe beter u dit hebt ingericht, hoe lager de nota van de boekhouder/accountant.
 6. Vraag een agb-code aan op www.agbcode.nl.
 7. Meld u aan bij Vecozo en vraag een certificaat aan om te kunnen declareren: (klik hier).
 8. Meld u aan bij DIS op de website van de NZa.
 9. Registreer u bij de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Akwa GGZ (voorheen Stichting Benchmark GGZ) (SBG). Dit geldt (nog) niet binnen de jeugd-ggz. Hoewel wij adviseren om uw ROM-data vooralsnog niet aan te leveren aan SBG (vanwege de bescherming van cliëntgegevens), is registratie bij SVR wel aan te raden.
 10. Dien uw kwaliteitsstatuut in via www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Zie de informatie en invulinstructies op Mijn LVVP. Binnen de Jeugdwet is dit (nog) niet verplicht; gemeenten kunnen er echter wel om vragen.
 11. Zorg ervoor dat uw praktijk voldoet aan de Europese privacywet, de AVG. Op Mijn LVVP vindt u een overzichtelijk stappenplan en handzame documenten, toegesneden op de vrijgevestigde ggz-praktijk.
 12. Sluit indien gewenst contracten af met een aantal of alle zorgverzekeraars. Zie Mijn LVVP voor een overzicht met alerts. Voor de jeugd-ggz sluit u desgewenst contracten met (de) gemeente(n) waar u werkzaam bent.
 13. Sluit verzekeringen af die van belang zijn voor uw praktijkvoering: arbeidsongeschiktheidsverzekering, (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, (beroeps)rechtsbijstandverzekering en eventueel een pensioenverzekering, bedrijfsschadeverzekering, inventarisverzekering. Zie de servicepagina op de LVVP-site.
 14. Sluit u aan op de klachten- en geschillenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). LVVP-leden zijn hier automatisch op aangesloten. Deze regeling geldt (nog) niet voor de jeugd-ggz.
 15. Regel uw kwaliteitsbeleid, bijvoorbeeld via de LVVP-kwaliteitscriteria en de LVVP-visitatie.
 16. Lever uw eventuele wachttijden na enige tijd vóór de 10e van elke maand aan bij Vektis. Hebt u nog geen verzoek van Vektis ontvangen om een account aan te maken en uw wachttijden aan te leveren? Neem dan contract met hen op.
 17. Als u in een groepspraktijk gaat werken, mag u een gezamenlijke naam, logo, website en naambordje gebruiken. Voor de cliënt moet echter wel altijd duidelijk zijn wie de behandelaar is. Zorg er dus voor dat op communicatie naar cliënten altijd de eigen naam, KvK-nummer et cetera staat. Dat geldt ook voor communicatie naar bijvoorbeeld een leverancier of verzekeraar. In dat geval is er gewoon sprake van een aantal eenmanszaken dat op een aantal zaken samenwerkt.

 

Extra informatie voor het starten van een jeugd-ggz-praktijk

 

 1. U hoeft geen kwaliteitsstatuut te hebben, omdat dat binnen de Jeugdwet (nog) niet verplicht is; gemeenten kunnen er echter wel om vragen.
 2. U hoeft (nog) geen ROM-gegevens aan te leveren en u hoeft zich daarom nog niet aan te melden bij SVR (zie bovenstaand punt 8). Wel kunt u alvast een gecombineerd softwareprogramma aanschaffen.
 3. U dient gegevens aan te leveren aan het CBS. Het CBS benadert u hiervoor nadat u zich hebt aangemeld bij de gemeente waar u zich vestigt als jeugd-ggz-behandelaar.
 4. U dient een jaarverantwoording aan te leveren bij het CIBG. Solopraktijken zijn daarvan vrijgesteld (wel jaarlijks afmelden bij het CIBG!). Voor kleine praktijken geldt een uitzonderingsregel.
 5. U sluit geen contracten met zorgverzekeraars (punt 11), maar desgewenst wel met gemeente(n). Omdat gemeenten zelf hun regels hierin mogen bepalen, is het voor de LVVP helaas niet mogelijk hiervan een overzicht samen te stellen.
 6. Zie voor meer informatie Mijn LVVP.

 

Tweedaagse workshop voor starters

In onze speciale startersworkshop wordt uitgebreider op al deze en meer onderwerpen ingegaan. Deze LVVP-workshop wordt gratis aangeboden aan nieuwe, startende leden (vraag naar de voorwaarden).

 

Demo’s van ggz-praktijksoftwarepakketten

Klik op het logo voor een demo. Op Mijn LVVP staat een uitgebreid vergelijkend overzicht van alle praktijksoftware- en ROM-pakketten voor de ggz-praktijk.

 

​​

Recent nieuws

Meer informatie over de continuiteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland leidt tot veel vragen van onze leden. Een aantal belan

Lees meer

Groeiende onrust over nieuwe wetsvoorstel dat vrije artsenkeuze raakt

Niet alleen de LVVP, ook de stichting handhaving vrije artsenkeuze, de LHV en de VvAA zijn in toenemende mate

Lees meer

Update special zorginkoopbeleid 2021; visitatieverplichting Menzis en VGZ vervalt

De eerder gepubliceerde jaarlijkse special zorginkoopbeleid is geactualiseerd.

Lees meer