Over de LVVP

WGBO

 

Wijziging WGBO, waaronder verlenging bewaartermijn van 15 naar 20 jaar (7 november 2019)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (kortgezegd WGBO) wordt gewijzigd. Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe wet gelden. De belangrijkste wijzigingen zijn: verduidelijking van ‘samen beslissen’, meer duidelijkheid over het inzagerecht voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers in het medisch dossier van overleden patiënten en verlenging van de bewaartermijn van medische dossiers van 15 naar 20 jaar.

Samen beslissen
Voor het uitvoeren van geneeskundige behandelingen geeft de patiënt toestemming aan de hulpverlener (art. 7:450 BW/WGBO). Dit kan alleen als de patiënt goed geïnformeerd wordt; daarom is in de WGBO de informatieplicht voor de hulpverlener opgenomen (art. 7:448 BW/WGBO). De informatieplicht en het toestemmingsvereiste worden ook wel informed consent genoemd.
Nieuw in de wet is dat daarnaast ook overleg tussen de hulpverlener en de patiënt moet plaatsvinden, het zogenaamde ‘samen beslissen’. Dit overleg tussen de hulpverlener en de patiënt moet tijdig plaatsvinden. Ook moet de patiënt informatie krijgen over de gevolgen en risico’s bij niet behandelen. En moet de patiënt informatie krijgen over de verschillende mogelijke onderzoeken en behandelingen, ook bij andere zorgaanbieders. De hulpverlener moet steeds aangeven op welke termijn de behandeling kan plaatsvinden en hoe lang de behandeling duurt. De hulpverlener moet weten wat de persoonlijke situatie van de patiënt is en wat zijn behoeften zijn en de patiënt steeds uitnodigen om vragen te stellen.

Inzagerecht nabestaanden in medisch dossier
Het inzagerecht voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers in het medisch dossier van overleden patiënten wordt in de nieuwe wet opgenomen (art. 7:458a BW/WGBO). Dit om duidelijkheid te creëren voor hulpverleners én voor nabestaanden en om tegemoet te komen aan de behoefte van nabestaanden om inzage in het medisch dossier.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen nabestaanden in drie situaties inzage(recht) in het medisch dossier van de overleden patiënt krijgen:

  1. als een patiënt bij leven toestemming heeft gegeven (en die toestemming schriftelijk of elektronisch is vastgelegd);
  2. als de nabestaande op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een zorgaanbieder heeft ontvangen dat een incident heeft plaatsgevonden;
  3. als de nabestaande zwaarwegend belang heeft bij inzage (hierover is al bestaande jurisprudentie).

Daarnaast krijgen ouders van een overleden kind tot 16 jaar een ruimer inzagerecht. Een uitzondering is wanneer inzage in strijd is met goed hulpverlenerschap of als het kind (ouder dan 12 jaar) bij leven heeft vastgelegd dat het dat niet wenst.

Bewaartermijn medisch dossier 20 jaar
De bewaartermijn van het medisch dossier wordt verlengd van 15 jaar naar 20 jaar. Na die 20 jaar moeten de gegevens in beginsel vernietigd worden, tenzij het bewaren van het medisch dossier op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is. De 20 jaar gaat in op het moment van de laatste wijziging in het dossier, wat overigens nu in de praktijk al gebruikelijk is.

Let op: in het wetsvoorstel is geen overgangsregeling opgenomen. Dat betekent dat de wet geldt voor nieuwe dossiers die na 1-1-2020 worden aangelegd, maar ook voor reeds bestaande dossiers! Hierdoor zullen dossiers tussen wal en schip vallen (waarvan de bewaartermijn van 15 jaar al is verstreken, maar die van 20 jaar nog niet). Mochten deze gegevens vernietigd zijn, dan kan de hulpverlener daarop niet aangesproken worden.

Recent nieuws

Meer informatie over de continuiteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland leidt tot veel vragen van onze leden. Een aantal belan

Lees meer

Groeiende onrust over nieuwe wetsvoorstel dat vrije artsenkeuze raakt

Niet alleen de LVVP, ook de stichting handhaving vrije artsenkeuze, de LHV en de VvAA zijn in toenemende mate

Lees meer

Update special zorginkoopbeleid 2021; visitatieverplichting Menzis en VGZ vervalt

De eerder gepubliceerde jaarlijkse special zorginkoopbeleid is geactualiseerd.

Lees meer